Ngôn ngữ

Chuyên đề: Lãnh đạo – Leadership

Sản phẩm của nhà in là sách, báo, tạp chí… còn sản phẩm của nhà lãnh đạo là tầm nhìn! Ai cũng có tầm nhìn riêng của mình, nhưng đối với nhà lãnh đạo thì tầm...
Xem thêm

Chuyên đề: Đàm phán thương lượng – Negotiation

Người xưa dạy rằng: “Vô thương – Bất phú”! Câu nói nổi tiếng này đã khẳng định, nếu muốn trở nên giàu có thì phải tinh thông về nghệ thuật Đàm Phán Thương Lư...
Xem thêm
0931141319