Ngôn ngữ

Chuyên đề: Lãnh đạo – Leadership

Sản phẩm của nhà in là sách, báo, tạp chí… còn sản phẩm của nhà lãnh đạo là tầm nhìn! Ai cũng có tầm nhìn riêng của mình, nhưng đối với nhà lãnh đạo thì tầm nhìn của họ phải chạm đến sự khát khao cháy bỏng của những người đi theo; bằng không, họ chẳng phải là người lãnh đạo.

Bạn đã có tầm nhìn của một nhà lãnh đạo đúng nghĩa chưa? Nếu chưa, bạn phải kiến tạo. Những tầm nhìn tốt chưa hẵn đã có người đi theo; vì rằng, nó còn phụ thuộc vào sở hữu lợi ích có cùng với mục tiêu của những người đi theo hay không? Đó chính là vấn đề đi tìm mẫu số chung của từng vị trí lãnh đạo để phục vụ cho nhóm lợi ích của họ. Phải thừa nhận rằng, thời kỳ năm 1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hết sức sáng suốt tìm ra được mẫu số chung của cả dân tộc Việt Nam và được diễn đạt bằng một từ duy nhất ĐÓI. Hầu hết mọi thành phần trong xã hội ai cũng đói (trừ bọn địa chủ, cường hào ác bá). Từ đó, lời hịch được phát ra “Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm…” đã trở thành lời hiệu triệu qui tụ mọi thành phần trong xã hội, mọi tầng lớp quần chúng nhân dân, muôn người như một nhất tề đứng lên và đã tạo thành sức mạnh tổng hợp không gì có thể ngăn cản được để làm nên cuộc cách mạng Tháng Tám thành công năm.

Tầm nhìn không vĩnh cửu. Mỗi tầm nhìn chỉ phù hợp và thành công trong một giai đoạn với hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Do vậy, khi một nhà lãnh đạo mà tầm nhìn tạo nên hào quang rực rỡ cho họ đã lui vào dĩ vãng thì họ cũng sẽ trở thành một con người bình thường nếu họ không kịp kiến tạo nên tầm nhìn mới phù hợp xu thế phát triển của thời đại. Tầm nhìn luôn phải kiến tạo. Brainpower sẵn sàng giúp bạn kiến tạo tầm nhìn phù hợp với thực lực được bạn kỳ vọng.

Chia sẻ:
0931141319